INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

ค้นหา

วันที่ เวลา กิจกรรม/หลักสูตร รายละเอียด
08/11/2019
13:15-14:30
Joker of SET part 2
สถานที่: ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
08/10/2019
13:15-14:30
Joker of SET
สถานที่: ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
11/09/2019
13:15-14:30
Hidden Gem Discovery : PSTC
สถานที่: บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่ ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ (BTS ช่องนนทรี)
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
06/09/2019
13:30-14:30
SET INDEX ItS UP or DOWN
สถานที่: ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
09/08/2019
13:30-14:30
FAST 1653 - 1673
สถานที่: ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
19/07/2019
13:15-16:30
TRINITYS Hidden Gems Discovery
สถานที่: บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่ ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ (BTS ช่องนนทรี)
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
05/07/2019
13:30-14:30
ขอ Index อยู่ค้ำฟ้า ต่อภาค 2
สถานที่: ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
21/06/2019
13:00-15:00
Powerful Balance Sheet Literacy - การอ่านงบการเงินฉบับลงทุนจริง
สถานที่: ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
05/06/2019
13:30-14:30
ขอ Index อยู่ค้ำฟ้า
สถานที่: ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
02/05/2019
13:00-14:30
Revitalize ว่องไว
สถานที่: ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
18/04/2019
13:00-16:00
Hidden Gem Discovery
สถานที่: ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
14/03/2019
13:15-14:30
Triple i A Turnaround Play
สถานที่: ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
14/03/2019
14:30-15:30
ค้นพบโอกาสในความผันผวนของหุ้นไทย การเมือง Vs การเพิ่มน้ำหนักการลงทุน ของ MSCI และ หัวข้อ Asean Recovery Theme
สถานที่: ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
08/02/2019
13:30-14:30
Happy valentine day ตอน set รักน้อยๆ แต่รักนานๆ
สถานที่: ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
08/02/2019
13:00-13:30
เจาะลึกกลุ่มยานยนต์ ปี 2562
สถานที่: ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
10/01/2019
13:00-14:30
Thank you Teacher
สถานที่: ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
15/11/2018
13:30-14:30
สุขสันต์วันลอยกระทง
สถานที่: ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
30/10/2018
13:00-15:00
2019 Outlook Window of Oppotunity ล็อกเป้าให้ถูกทิศ พิชิตกำไร
สถานที่: ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
06/09/2018
13:00-14:30
Crazy Rich Index
สถานที่: ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 25 บล.ทรีนีตี้ สำนักงานใหญ่
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
08/08/2018
13:30-14:30
Mission : Impossible - SET Fallout
สถานที่: ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
06/07/2018
13:15-14:30
Incredibles Index
สถานที่: ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
20/06/2018
13:00-14:30
กลยุทธ์การเลือกหุ้น Bottom Fishing (มุมมองครึ่งปีหลัง ปี 2018)
สถานที่: ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
07/06/2018
13:15-14:30
Fallen Index
สถานที่: ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
30/05/2018
13:30-15:30
ไขรหัสลับหุ้นมั่นคง
สถานที่: ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
09/05/2018
13:15-14:30
Adventure
สถานที่: ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
04/04/2018
13:15-14:30
พรหมลิขิต
สถานที่: ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
06/03/2018
13:15-14:30
INDEX ต้องมนต์ (PTT)
สถานที่: ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
08/02/2018
13:15-14:30
INDEX เสี่ยงทาย
สถานที่: ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
09/01/2018
13:15-14:30
ไว้ใจได้ก๋า
สถานที่: ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
27/12/2017
13:00-14:30
The SET Trend and value investing in 2018
สถานที่: ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
16/03/2018
13:15-14:30
Happy Ending
สถานที่: ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
02/11/2017
13:15-14:30
Setliners ขอตายวูบเดียว
สถานที่: ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
08/09/2017
13:15-14:30
"SET SECURITY"
สถานที่: ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
18/08/2017
13:15-14:30
ATOMIC INDEX ดัชนีสวยสังหาร ตอนที่ 1
สถานที่: ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
18/07/2017
13:15-14:30
Coming Home
สถานที่: ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
14/06/2017
13:15-14:30
Wonder Index ทิศทางการลงทุนครึ่งเดือนหลังมิถุนายน 2560
สถานที่: ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
05/04/2019
00:00-17:00
สัมมนาเทคนิค
สถานที่: test
ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียม
จำนวนที่นั่งคงเหลือ: 200

ขอ INDEX อยู่ค้ำฟ้า (2) โดย เอี้ยก้วย