INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

คู่มือ เอกสาร วิดีโอ

การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

การแจ้งผลการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์

การชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์

การฝากเงินหลักประกัน

การเรียกหลักประกันเพิ่มและบังคับชำระหนี้ (Call Margin / Force Sell) ลูกค้า Credit Balance

การถอนเงินหลักประกัน

การโอนหลักทรัพย์ / การถอนและออกใบหลักทรัพย์

รายงานแสดงยอดหลักทรัพย์คงเหลือ

กรณีลูกค้าชำระราคาค่าซื้อล่าช้า / ตัดเงินไม่ผ่าน

การส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ค่าธรรมเนียมที่บริษัทฯ เรียกเก็บ

เอกสารสำคัญที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อทำธุรกรรมกับบริษัทฯ

การร้องเรียนบริษัทฯ

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม