INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน


 

สรุปผลการลงทุนของกองทุน SSISCA ที่รายงานโดยผู้จัดการกองทุน (SSIAM) สรุปผลการลงทุนของกองทุน SSISCA (23-27/09/2019) (click download)
สรุปผลการลงทุนของกองทุน SSISCA (18-25/10/2019) (click download)
สรุปผลการลงทุนของกองทุน SSISCA (October 2019) (click download)
สรุปผลการลงทุนของกองทุน SSISCA (01-04/11/2019) (click download)
สรุปผลการลงทุนของกองทุน SSISCA (08-11/11/2019) (click download)
สรุปผลการลงทุนของกองทุน SSISCA (15-18/11/2019) (click download)