INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุนค่าธรรมเนียม


แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
- อัตราค่าธรรมเนียม 0.25% ของการซื้อขาย

2 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (คิดค่าธรรมเนียมทุกสิ้นไตรมาส)
- 0.25% ของ NAV

3. ค่าธรรมเนียมจากผลการดำเนินงาน (คิดค่าธรรมเนียมทุกสิ้นปี)

ผลตอบแทน

อัตราค่าธรรมเนียม

- ผลตอบแทนไม่เกิน 10% ไม่คิดค่าธรรมเนียม
- กำไรมากกว่า 10-15%  0.5% ของ NAV
- กำไรมากกว่า 15-20% 1.0% ของ NAV
- กำไรมากกว่า 20% ขึ้นไป 1.5% ของ NAV