INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุนดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index) 


ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index) เป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่สะท้อนภาวะการซื้อขายโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ทั้งหมด (Composite Index)


 

สูตรการคำณวนดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index) 
 

ประเภทดัชนี 

Composite Index

เกณฑ์การคำนวณ หลักการคำนวณเช่นเดียวกันกับการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
- คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) 
- คำณวนโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
- ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 1 ปีมารวมในการคำนวณ

 
การปรับฐานการคำณวน - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเพิ่มทุนของบริษัท การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เป็นต้น และเมื่อมีการหลักทรัพย์ย้ายไปขายในตลาดหลักทรัพย์ SET
 
ค่าดัชนีเริ่มต้น 100 จุด 
วันฐาน วันที่ 2 กันยายน 2545


(ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)