INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุนดัชนี SETCLMV Index


ดัชนี SET CLMV Exposure เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV จากข้อมูลล่าสุดที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงข้อมูลรายละเอียดแหล่งรายได้ที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยในงบการเงินประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับจากการสำรวจข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน
 

SETCLMV Index ดีอย่างไร


- เชื่อมโยงการลงทุนสู่กลุ่ม CLMV ผ่านบนบริษัทจดทะเบียนไทย
- เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV
- เป็นเครื่องมือที่ใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการลงทุนหรือใช้อ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 


 

แนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี 

- เป็นหลักทรัพย์ที่มีรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) อย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริษัท หรือมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
- เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท
- สัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free - float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
- จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้รจดทะเบียนของบริษัทเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
- ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี

เกณฑ์การคำนวณ - คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ร่วมกับ CLMV Exposure Factor
- จำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีไม่เกินรอยละ 5 ทุกไตรมาส
- ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่ 20 วันทำการมารวมในการคำณวน

 
การปรับฐานการคำณวน - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเพิ่มทุนของบริษัท ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ เป็นต้น
 
ค่าดัชนีเริ่มต้น 1,000 จุด 
วันฐาน วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 

การพิจารณาปรับหลักทรัพย์ทุก 6 เดือน

รอบทบทวนเดือนมิถุนายน  :  สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวน ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคมปีเดียวกัน
รอบทบทวนเดือนธันวาคม  :  สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวน ช่วงระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายนปีถัดไป(ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)