INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุนดัชนีราคา sSET Index


ดัชนีราคา sSET คือดัชนีราคาหุ้นที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญซึ่งอยู่นอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100 ที่มีอยู่เดิม กลุ่มหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสม่ำเสมอและมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่กำหนด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำดัชนีราคา sSET ขึ้นเพื่อให้จำนวนบริษัทจดทะเบียนเป็นที่รู้จักของผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดหวังให้มีการออกบทวิเคราะห์เพื่อแนะนำการลงทุนในกลุ่มหุ้นดังกล่าวเป็นการเพิ่มเติม รวมทั้งในอนาคตจะสามารถนำไปใช้เป็นดัชนีอ้างอิงได้อีกด้วย โดยจะเริ่มเผยแพร่ค่าดัชนี sSET ตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นไป


 

sSET Index ดีอย่างไร


 

การปรับรายการหลักทรัพย์


จะทบทวนทุกๆ 6 เดือน ในรอบทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ SET50 Index และ SET100 Index

 

แนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี 

- เป็นบริษัทที่ไม่อยู่ในดัชนี SET100
- มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อยู่ในระดับตั้งแต่ 90% ขึ้นไปแต่ไม่เกินลำดับที่ 98% ของหุ้นสามัญทั้งตลาดเมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
- สัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free - float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
- จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้รจดทะเบียนของบริษัทเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
- ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี

เกณฑ์การคำนวณ - คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization weight) 
- ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่ 20 วันทำการมารวมในการคำณวน

 
การปรับฐาน การคำณวน - เช่นเดียวกันกับดัชนีราคา SET Index คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเพิ่มทุนของบริษัท ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ เป็นต้น
 
ค่าดัชนีเริ่มต้น 1,000 จุด 
วันฐาน วันที่ 30 ธันวาคม 2559


(ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)