INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุนดัชนีราคา SET 50 Index และ SET100 Index 


เพื่อส่งเสริมการออกตราสารอนุพันธ์และเป็นเครื่องมือวัดสภาวะตลาด สำหรับกองทุนรวมต่างๆ ตลาตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดทำ ดัชนีราคา SET50 Index และ ดัชนีราคา SET100 เพื่อเป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 และ 100 ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

 

การปรับรายการหลักทรัพย์  


เพื่อตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้มีการพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ SET50 Index และ SET100 Index ทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับภาวะการณ์ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น กรณีที่มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ หรือกรณีที่มีการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอาจส่งผลให้หุ้นสามัญบางตัวที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกมาก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้น และสามารถนำมาใช้ในการคำนวณ SET50 Index และ SET100 Index ได้
 

  SET100 Index SET50 Index
ประเภทดัชนี 

Composite Index

Composite Index
เกณฑ์การคำนวณ - คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) 
- ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 20 วันมารวมในการคำณวน
- SET50 Index คำณวนโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 50 อันดับแรก
- SET100 Index คำณวนโดย
ใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 100 อันดับแรก

 
การปรับฐานการคำณวน
​- เช่นเดียวกันกับดัชนีราคา SET Index คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ 
เมื่อมีการใช้หลักทรัพย์รายการใหม่ทุกๆ ครั้ง จะต้องมีการปรับฐานคำนวณเพื่อให้ค่าดัชนีมีความต่อเนื่องอยู่เสมอ ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่ใช้สำหรับการคำนวณ SET Index ในปัจจุบัน โดยการปรับฐานดัชนีจะดำเนินการในทำนองเดียวกันกับกรณีที่มีหลักทรัพย์ถูกเพิกถอนและมีหลักทรัพย์เข้าใหม่ตามแต่กรณี
ค่าดัชนีเริ่มต้น 1000 จุด  1000 จุด 
วันฐาน 30 เมษายน 2548 16 สิงหาคม 2538
 
การพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ทุก 6 เดือน  (ในการคำณวน SET50 Index และ SET100 Index)
รอบทบทวนเดือนมิ.ย.
สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวน ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคมปีเดียวกัน
รอบทบทวนเดือนธ.ค.
สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวน ช่วงระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายนปีถัดไป


(ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)