INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุนหากต้องการเปิดบัญชี ผู้ลงทุนจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง


สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับทรีนีตี้

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

1. สัญญาใช้บริการซื้อขายกองทุนรวมและเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง (คลิก)
2. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (หน้าแรก) (กรณียังไม่เคยสมัคร ATS) (คลิก)

เอกสารใบคำสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

1. ใบคำสั่ง "ซื้อ" หน่วยลงทุน กองทุนเวียดนาม Subscription Order (click download)
 
2. ใบคำสั่ง "ขาย" หน่วยลงทุน กองทุนเวียดนาม Redemption Order  (click download)