INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน
 ด้านหลักทรัพย์

 

Acquisition of Asset การได้มาซึ่งสินทรัพย์


Acquisition of Asset การได้มาซึ่งสินทรัพย์ : การเข้าซื้อหรือรับโอนหรือแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอื่น เช่น การซื้อหุ้นทุน การแลกหุ้นกัน การซื้อที่ดิน การซื้อสิทธิการเช่าอาคาร การซื้อสิทธิการใช้ที่ดินหรืออาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีข้อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลตามนัยสำคัญแห่งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอื่น
 

Arbitrage การทำกำไรจากผลต่างของราคาในสองตลาด
Abitrage การทำกำไรจากผลต่างของราคาในสองตลาด : การซื้อสินค้าในตลาดที่ราคาถูกและขณะเดียวกันก็สั่งขายสินค้านั้น ( หรือสินค้าประเภทเดียวกันนั้น ) ในจำนวนเดียวกันในอีกตลาดที่ราคาสูงกว่า เพื่อรับผลกำไรจากส่วนต่างของราคาในสองตลาด การทำ Arbitrage จะทำได้เฉพาะกับสินค้าที่มีการซื้อขายมากกว่าหนึ่งตลาด เช่น ซื้อขายในตลาดปกติที่ส่งมอบทันที ซื้อขายในตลาดล่วงหน้า และซื้อขายในตลาด Options เป็นต้น สินค้าประเภทนี้ ได้แก่ เงินตราต่างประเทศ หุ้น ดัชนีราคาหุ้น พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย และสินค้าทางการเกษตร เป็นต้นเมื่อมีการทำ Arbitrage จะผลักดันให้ราคาที่แตกต่างกันอย่างผิดปกติในสองตลาดนั้นกลับคืนสู่ภาวะ สมดุลตามปัจจัยพื้นฐานได้เร็วขึ้น ตลาดที่ราคาแพงราคาก็จะกลับต่ำลงเพราะมีแรงขายเพิ่มขึ้น และ ตลาดที่ราคาถูก ราคาจะสูงขึ้นเพราะมีแรงซื้อเพิ่มขึ้น
 
At the Open (ATO) คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามราคาเปิดตลาด 
At the Open (ATO) คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามราคาเปิดตลาด : คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามราคาเปิดตลาด ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาเปิดการซื้อขายคราวแรก โดยเพียงแต่ต้องการซื้อหรือขาย ณ ราคาเปิดเท่านั้น ข้อควรระวังคือ ราคาเปิดเป็นราคาที่เกิดจากการคำนวณจากการเสนอซื้อขายที่มีการเข้าและถอนออกได้ตลอดเวลา ราคาเปิดจึงอาจเปลี่ยนได้เสมอแม้ขณะก่อนช่วงเวลาเปิดการซื้อขายคราวแรกเพี้ยงเสี้ยววินาที

Automatic Order - Matching  (AOM) วิธีซื้อขายแบบจับคู่อัตโนมัติ  

Automatic Order - Matching  (AOM) วิธีซื้อขายแบบจับคู่อัตโนมัติ : วิธีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่นำคำสั่งซื้อและคำสั่งขายที่ตรงกันมาจับคู่กันให้เกิดการซื้อขาย กระบวนการนี้จะไม่มีการแทรกแซงจากบุคคลผู้ใด จึงทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายทุกคนมั่นใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ด้านอนุพันธ์


Arbitrage การค้ากำไร 

Arbitrage การค้ากำไร : การค้ากำไรในตลาดฟิวเจอร์สโดยอาศัยความไม่สมดุลระหว่าง “ราคาฟิวเจอร์ส” กับ “ราคาปัจจุบัน” หากราคาทั้งสองเคลื่อนไหวไม่สมดุลกันก็จะสามารถทำการค้ากำไรได้โดยการซื้อสินค้าในตลาดที่มีราคาถูกพร้อมๆ กับการขายสินค้าในตลาดที่ราคาแพง ซึ่งเป็นการทำกำไรโดยไม่มีความเสี่ยง การค้ากำไร (Arbitrage) จะช่วยผลักดันให้สินค้ามีการปรับราคาเข้าสู่จุดที่เหมาะสมได้เร็วขึ้น
 

Arbitrageur ผู้ทำการค้ากำไร

Arbitrageur ผู้ทำการค้ากำไร : ผู้ที่แสวงหาโอกาสในการค้ากำไร
 

Ask คำสั่งเสนอขาย
Ask คำสั่งเสนอขาย : คำสั่งเสนอขายที่ส่งเข้ามาในตลาด