INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

 


อนุพันธ์ หรือ Derivate


อนุพันธ์ หรือ Derivate เป็นสินค้าทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่มีคุณลักษณะพิเศษคือเป็น สินค้าที่ไม่มีมูลค่าในตัวเอง แต่มีมูลค่าขึ้นอยู่กับสินค้าอื่นที่อนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่ โดยสินค้าที่อนุพันธ์ อ้างอิงมูลค่าจะเรียกว่า สินค้าอ้างอิง (Underlying Asset) ลักษณะเด่นของอนุพันธ์อีกอย่างหนึ่ง คือ มีอายุจำกัด เมื่อหมดอายุมูลค่าของอนุพันธ์นั้นๆ ก็จะหมดลงด้วย
 

 

จุดเด่นของอนุพันธ์


ใช้เงินลงทุนน้อย มีโอกาสได้อัตราผลตอบแทนสูง 

ผู้ลงทุนที่ซื้อหรือขายอนุพันธ์ จะไม่ต้องจ่ายเงิน เต็มมูลค่าสัญญา เพียงแค่วางเงินประกันมูลค่า ประมาณ 10 – 15% ของมูลค่าสัญญาทั้งจำนวนก่อนซื้อขาย ในขณะที่ผลตอบแทนจะได้จาก มูลค่าสัญญาเต็มจำนวน ทำให้เมื่อคำนวณเป็นอัตราผลตอบแทนเทียบกับเงินลงทุนตั้งต้นแล้ว จะพบว่าอนุพันธ์จะให้ผลตอบแทนทั้งด้านบวกสูงกว่าการซื้อขายหุ้น และในทางตรงกันข้ามอนุพันธ์ ก็อาจสร้างผลขาดทุนได้สูงกว่าการซื้อขายหุ้นโดยทั่วไปเช่นกัน

ใช้ทํากําไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง

ในการตกลงซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น ผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลง “ราคา” กันว่าจะซื้อ หรือจะขายสินค้ากันในอนาคตที่ราคาเท่าไร แต่การชำระราคาจริงนั้นยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงสามารถใช้กลยุทธ์ “ซื้อก่อน ขายทีหลัง” สําหรับทํากําไร ตามปกติในตลาดขาขึ้น หรืออาจจะ “ขายก่อน ซื้อทีหลัง” หากคาดว่าตลาดเป็นตลาดขาลง หากราคาฟิวเจอร์สเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงตามที่คาดไว้จริง ผู้ลงทุนก็จะได้กำไรตามส่วนต่างที่เกิดขึ้น