INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน
 

 


 

 

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 /2562

ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564

 

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี 2562 ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

วงเงินตั๋วแลกเงินระยะสั้นทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000 บาท และวงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000 บาท


ท่านสามารถศึกษาสรุปข้อมูลของตราสาร (Factsheet) และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์ กลต. ตาม link ด้านล่างนี้

 
ข้อมูลบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ ตาม website www.set.or.th แนบนี้

https://bit.ly/2Kf35vy


สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Facesheet)

https://bit.ly/2LULkC2


สรุปข้อมูล บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

https://bit.ly/30Hm72b


ใบจองซื้อหุ้นกู้ ทรีนีตี้ วัฒนา ครั้งที่ 1 / 2562


https://bit.ly/2Y3PBFp