ข่าวสาร INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

ทั่วไป

เว็บไซด์บริษัททรีนีตี้ www.trinitythai.com กับ www.trinityquicktrade.com ต่างกันอย่างไร?

  1. www.trinitythai.com (Corporate Website) เป็น Website ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ เพื่อบริการให้กับผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  2. www.trinityquicktrade.com (Investor Website) เป็น website ของนักลงทุนโดยเฉพาะ โดยจะให้บริการข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ การลงทุนในหลักทรัพย์ และอนุพันธ์

มีอะไรใน www.trinityquicktrade.com บ้าง?

  • แหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่จำเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน หลักทรัพย์และอนุพันธ์ เช่น Research paper เครื่องช่วยคำนวณต่างๆ, แหล่งความรู้
  • ช่องทางสมัครเปิดบัญชีและเข้าใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีหลาย Platform ให้ลูกค้าเลือกใช้
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของทรีนีตี้
  • บริการข้อมูลข่าวสาร เช่น ประกาศต่างๆ (อัตราดอกเบี้ย, หลักประกัน), ปฎิทินหลักทรัพย์ (X-calendar), ข่าวประชาสัมพันธ์ (อบรมสัมมนา, โปรโมชั่น) ฯลฯ

ทรีนีตี้มีอะไรแตกต่างจากที่อื่นๆบ้าง?

ทรีนีตี้เป็นรายแรกๆ ที่มี License สำหรับดำเนินธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และยังติด Top 3 ในตลาดอนุพันธ์ มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีบริการสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก (Trinity Member) ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านข้อมูล การซื้อขายสำหรับลูกค้าทรีนีตี้เท่านั้น

ติดต่อบริษัท

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ไหน?

179/109-110 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26,29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

สามารถติดต่อสอบถาม หรือร้องเรียน ผ่านช่องทางใด?

  • E-mail : trinity@trintiythai.com
  • โทรศัพท์ : ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน หมายเลข 0-2801-9100 ต่อ 9560, 9561, 9562 ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 0-2343-9555
  • ไปรษณีย์ : บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เลขที่ 179 ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ เขตสาทร เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120