INSIGHT TO INVEST

เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงทุกการลงทุน

ค้นหา

วันที่มีผล   ประกาศเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ เอกสาร
18/10/2019
New

ประกาศอัตราการวางหลักประกันซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

ประกาศอัตราการวางหลักประกันสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivatives )

10/09/2019
New

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ (Deposit / Loan Rates)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1.00% ต่อปี และเงินกู้ 5.95% ต่อปี

09/09/2019
New

รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชี Credit Balance

หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายและ/หรือนำมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชีมาร์จิ้น

01/07/2019

รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตยืมและให้ยืมเพื่อการขายชอร์ต (SBL)

อัตราค่าธรรมเนียม การวางหลักประกันเริ่มต้น การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการบังคับซื้อคืน

02/01/2019

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivatives )

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivatives )

02/03/2018

ประกาศเวลาในการเข้าบัญชีและหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าผ่านระบบ ATS

ประกาศเวลาในการเข้าบัญชีและหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าผ่านระบบ ATS

06/11/2017

แนวทางการดำเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์ (Pending Settlement)

ข้อกำหนดของ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH)

04/09/2017

หนังสือยินยอม/เพิกถอน การยกเลิกรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivatives )

หนังสือยินยอม/เพิกถอน การยกเลิกรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivatives )

04/09/2017

รายละเอียดเกี่ยวกับ GOLD-D Futures

รายละเอียดเกี่ยวกับ GOLD-D Futures

04/01/2017

ประกาศค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน

ค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ฺBrokerage Fee) แบบขั้นบันได (Sliding Scale)

01/01/2017

ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์

การโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ดำเนินการได้เฉพาะชื่อของตนเอง คู่สมรส บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคำสั่งศาล เป็นต้น

29/05/2015

กระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call)

กระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) และการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Force Close)

13/09/2012

ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในสัญญาตัวแทนและนายหน้า