Reset Password

Reset Trinity Member Password
กรุณาระบุหมายเลขบัญชีที่ใช้ในการสมัคร 5 ตัวกลาง สำหรับบัญชีหุ้น หรือ 6 ตัวกลางสำหรับบัญชีอนุพันธ์ โดยระบุเฉพาะตัวเลขเท่านั้นเพื่อขอรับรหัส OTP

 

XX- - X -X

 

EX. บัญชีหลักทรัพย์ 99-12345-0 กรอกข้อมูล 12345 หรือ บัญชีอนุพันธ์ 999-123456-0-3 กรอกข้อมูล 123456

หมายเหตุ : กรณีที่ท่านไม่ได้ให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือไว้กับบริษัท ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแทนท่านได้ที่เบอร์ 02-343-9555
Reset Trinity Member Password
กรุณากำหนดรหัสผ่านใหม่เพื่อใช้ในการล็อคอินเข้าใช้งาน Trinity Member

 

 

ใช้อักขระ 6 ตัวขึ้นไปที่มีตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ผสมกัน โดยไม่มีช่องว่าง

รหัส OTP

กรุณาใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS เพื่อ Reset password
รหัส OTP ของคุณมี อายุการใช้งาน 5 นาที

รหัส OTP :