Reset Trinity Member Password

 


กรุณาระบุหมายเลขบัญชีที่ใช้ในการรีเซ็ต
5 ตัวกลาง สำหรับบัญชีหุ้น และ บัญชีหน่วยลงทุน

หรือ 6 ตัวกลางสำหรับบัญชีอนุพันธ์

 

โดยระบุเฉพาะตัวเลขเท่านั้น เพื่อขอรับรหัส OTP
(ส่งรหัส OTP ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน)

X-X-X - - X

 

EX. บัญชีหลักทรัพย์ 99-12345-0 กรอกข้อมูล 12345
บัญชีอนุพันธ์ 999-123456-0-3 กรอกข้อมูล 123456
บัญชีหน่วยลงทุน บัญชี 1-2-3-12345-0 กรอกข้อมูล 12345

 

 

 

 กรุณากำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้ในการล็อคอิน Trinity Member

 


 

ใช้อักขระ 6 ตัวขึ้นไปที่มีตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ผสมกัน โดยไม่มีช่องว่าง

 

สอบถามข้อมูลทั่วไป : 0-2088-9100
สอบถามข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์ : 0-2343-9555